ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2020 สบค8209 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 สบค9497 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านพัสดุ สบด(พด)01/1523/2563 17 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) กผง06/401/2563 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) ครั้งที่ 7/2563 กษ0201.06/ว4807 17 มิ.ย. 2563 09 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) กผง06/400/2563 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กษ0201.06/ว4871 17 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กผง 04/2863/2563 15 มิ.ย. 2563 25 พ.ค. 2563 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ1304.01/ว765 15 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สบค06/731/2563 15 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กพด5123/2563 15 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ชป 6803 12 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 พิเศษ(COVID-19)/43 12 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ... กษ0201.06/ว4801 12 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการจัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 สลก479/2563ุ 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน"ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อสารแบบสองทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพช01/207/2563 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 11-ข-34 11 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การทำประกันภัยรถราชการ ปีงบประมาณ 2563 สชป1.05/260/2563 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ผคก.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สบอ(ปค.)04/245/2563 10 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญร่วมพิธํีอัญเชิญพระพุทธสุวรรณรังสีนฤมิตรประดิษฐานบนหอพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี สชป1/791/2563 10 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชม0018.1/ว18178 10 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การดำเนินการจัดระเบียบสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ชม0017.1/ว17999 อ 10 มิ.ย. 2563 06 มิ.ย. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการดาวน์โหลด E-Proceedings กษ0201.06/ว4714 10 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนรับฟังความเห็นต่อระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฯ ทส1011.2/ว7382 10 มิ.ย. 2563 04 มิ.ย. 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฯ
ขอให้ตรวจสอบร่างรายงานการติดตามการสำรวจตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ประจำปีน้ำ 2561 (เมษายน 2561 – มีนาคม 2562) สบอ(ตค.)03/817/2563 09 มิ.ย. 2563 09 มิ.ย. 2563 ตค.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กงบ.1671/2563 09 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้รายงานผลการสำรวจตะกอนแขวนลอยรายเดือน สบอ(ตค.)03/816/2563 09 มิ.ย. 2563 09 มิ.ย. 2563 ตค.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สชป1.01/276/2563 09 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน กสช.85/2563 09 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563) กผง06/384/2563 09 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน