ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร หลักสูตร"ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย" รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 3 สบค9724 25 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชีตามข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน กพด/498/2563 25 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563(ข้อมูลณวันที่19มิถุนายน2563) กผง06/416/2563 25 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/420/2563 25 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 สชป1/842/2563 25 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 24 มิย. 2563 สบอ(ปค.)04/262/2563 25 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อว0612.21/39 23 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2562 ชม0030.3.2/ว 641 23 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
แจ้งซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้างและรายงานการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รธบ.62/2563 23 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การประชุมคณะรัฐมนตรี สลก477/2563 23 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สลก495/2563 23 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สบค9729 23 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอมอบหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปกครองสูงสุด ศป0001/1488 23 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับปฏิบัติงานในและนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ สบค9677 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Big Data & Cloud Computing 2020 สบค9472 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2563 สบอ4524/2563 19 มิ.ย. 2563 18 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการดำเนินการและขอส่งแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) สมด2.1/ท156/2563 19 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปความก้าวหน้าการจัดจ้างงานผูกพันใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) กผง06/406/2563 19 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สบค9364 19 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 กษ0201.06/ว4935 19 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม สบค8205 18 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020 สบค8134 18 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรัฐมนตรี สมด2.2(2)/25/2563 18 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนและกรณีขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 สมด2.2(2)/24/2563 18 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่สุย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ผสล.บก.1667 18 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศกรมชลประทานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 สบอ01/139/2563 18 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเวียนผลงานเพื่อเผยแพร่เพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ(นางรดา รุจิณรงค์) สบอ.4470/2563 18 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา อว8393(17)/ว1056 18 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 คณะสังคมฯ มช. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สบอ(ปค.)04/252/2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง สบค9381 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน