ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา อว8393(17)/ว1056 18 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 คณะสังคมฯ มช. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สบอ(ปค.)04/252/2563 17 มิ.ย. 2563 17 มิ.ย. 2563 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง สบค9381 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2020 สบค8209 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 สบค9497 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการด้านพัสดุ สบด(พด)01/1523/2563 17 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) กผง06/401/2563 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ศบค.) ครั้งที่ 7/2563 กษ0201.06/ว4807 17 มิ.ย. 2563 09 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563) กผง06/400/2563 17 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กษ0201.06/ว4871 17 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กผง 04/2863/2563 15 มิ.ย. 2563 25 พ.ค. 2563 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กษ1304.01/ว765 15 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สบค06/731/2563 15 มิ.ย. 2563 12 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง กพด5123/2563 15 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ชป 6803 12 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 พิเศษ(COVID-19)/43 12 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ... กษ0201.06/ว4801 12 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการจัดงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 สลก479/2563ุ 12 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน"ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบสื่อสารแบบสองทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพช01/207/2563 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 11-ข-34 11 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การทำประกันภัยรถราชการ ปีงบประมาณ 2563 สชป1.05/260/2563 11 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563 ผคก.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สบอ(ปค.)04/245/2563 10 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญร่วมพิธํีอัญเชิญพระพุทธสุวรรณรังสีนฤมิตรประดิษฐานบนหอพระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี สชป1/791/2563 10 มิ.ย. 2563 10 มิ.ย. 2563 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชม0018.1/ว18178 10 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การดำเนินการจัดระเบียบสังคมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ชม0017.1/ว17999 อ 10 มิ.ย. 2563 06 มิ.ย. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการดาวน์โหลด E-Proceedings กษ0201.06/ว4714 10 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนรับฟังความเห็นต่อระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนบนพื้นฐานภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฯ ทส1011.2/ว7382 10 มิ.ย. 2563 04 มิ.ย. 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฯ
ขอให้ตรวจสอบร่างรายงานการติดตามการสำรวจตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ประจำปีน้ำ 2561 (เมษายน 2561 – มีนาคม 2562) สบอ(ตค.)03/817/2563 09 มิ.ย. 2563 09 มิ.ย. 2563 ตค.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กงบ.1671/2563 09 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้รายงานผลการสำรวจตะกอนแขวนลอยรายเดือน สบอ(ตค.)03/816/2563 09 มิ.ย. 2563 09 มิ.ย. 2563 ตค.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน