ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ สบอ(ศอช.5)บท.อช./79/2563 08 ก.ค. 2563 26 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
เชิญประชุมติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปีั อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยาปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (ครั้งที่1) ผสล.บก.1875 08 ก.ค. 2563 29 มิ.ย. 2563 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การดำเนินการรับคนพิการเข้าทำงานและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ สบค07/493/2563 03 ก.ค. 2563 01 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมหัวหน้าฝ่ายของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาค 1-8 สบอ03/2033/2563 03 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาปิดรับรายงานความต้องการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการจัดส่งรายงานความต้องการพัสดุ กรณีการเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ สชป1.01/309/2563 03 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2563 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
การจัดทำข้อมูลผลงานของรัฐบาล กษ0201.06/ว5389 03 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการถอดบทเรียนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ยธ0411/ว277 03 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แสดงความจำนงของสมาชิก ฌชป. กรณีพ้นจากราชการกรมชลประทาน สบค.495/2563 03 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานอุตุ-อุทกวิทยา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สชป1.11/397/2563 02 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2563 ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ศูนย์ฯ
เหรียญและพินโฟนที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่กรมชลประทานสถาปนาครบรอบ 100 ปี กงบ.1731/2563 02 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีเหลืองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สลก518/2563 01 ก.ค. 2563 01 ก.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 สบอ(ปค.)04/271/2563 01 ก.ค. 2563 01 ก.ค. 2563 ปค.บอ. ศูนย์ฯ
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย กษ0201.06/ว5251 01 ก.ค. 2563 25 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิเศษ(COVID-19)/44 01 ก.ค. 2563 29 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางการปฏิบัติสำหรับการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง งบ7732/2563 01 ก.ค. 2563 26 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การจ่ายเงินฝ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สชป1.01/291/2563 30 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรในระบบ e-Learning สบค10188 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 กษ0201.06/ว5309 30 มิ.ย. 2563 27 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กตน.356/2563 30 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ สบค9858 30 มิ.ย. 2563 26 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563) กผง06/431/2563 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ สบค04/555/2563 29 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รับสมัครงานตำแหน่ง Agriculture and Irrigation Specialist สบค9861 29 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างส่วนราชการกรมชลประทาน ให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ตามยุทธศาสตร์กรมชลประทานระยะ 20 ปี กพร.214/2563 29 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณตามแผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผสล.บก.1765 25 มิ.ย. 2563 19 มิ.ย. 2563 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563 สชป1/853/2563 25 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 กผง04/3431/2563 25 มิ.ย. 2563 24 มิ.ย. 2563 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
เพลงสำคัญของแผ่นดิน กษ0201.06/ว5127 25 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี2563 กษ2800/ว1679 25 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 10-ล-7 25 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน