1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center
แนะนำศูนย์ฯ
ABOUT US
วิสัยทัศน์ บทบาท หน้าที่  อัตรากำลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / การกำหนดอักษรย่อของตำแหน่งในกรมชลประทาน
/ ชื่อภาษาอังกกฤษหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ปี 2559

โครงสร้างศูนย์
(Update 21/4/2565)


ตารางทำเนียบผู้บริหารศูนย์อุทกวิทยาฯ


ทำเนียบผู้บริหารศูนย์อุทกวิทยาฯ


ข้อมูลบุคลากร
(Update 21/4/2565)


พนักงานประจำสถานี
(Update 1/2/2564)


รายชื่อ ที่ตั้ง และประเภทการสำรวจ สถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
สถานีสำรวจ อุทกวิทยาสถานีสำรวจ อุทกวิทยา New


ประวัติและข้อมูลสถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
ประวัติสถานี1


Download เอกสาร PDF
คำสั่งปีน้ำ 2534-2565
(Update 28/3/2565)


ข้อมูลลุ่มน้ำ


Download เอกสาร PDF
GIS ที่ตั้งสถานีสำรวจอุทกวิทยา


แนะนำศูนย์
แนะนำศูนย์ฯ Download Powerpoint


ประชุมประจำเดือน
เอกสารประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ
เอกสารประชุมประจำเดือนของสำนักฯ
งานประมาณการ
ประกาศคำรับรองปฏิบัติราชการ 2556
คำรับรองปฏิบัติ ราชการ
งานสอบเทียบอาคาร แผนงานและผลงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
ปฏิทินแผนงานประจำปี
การเบิกจ่ายงบประมาณ


ประชุมประจำเดือน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสาธารณูปโภค
ระบบบันทึกข้อมูล
ทางอุทกวิทยา
ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์


รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

GES Survey Online

 


 

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 กันยายน 2562)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 กันยายน 2561)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560
คำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม(14/07/60)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2560)

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559
คำรับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กับ กรม(25/02/59)

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558)
รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

ลอง ลอง1