1-02
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ประวัติและข้อมูลสถานีสำรวจอุทกวิทยา ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
(Click to open or save)

ลุ่มน้ำปิงและสาขา
ลุ่มน้ำยมและสาขา
1. P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. Y.1 แม่น้ำยม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
2. P.1A แม่น้ำปิง สะพานนครพิงค์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2. Y.1A แม่น้ำยม ต.ในเวียง บ้านป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
3. P.4A น้ำแม่แตง สะพานแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 3. Y.1B แม่น้ำยม วัดศรีสุพรรณ ต.ร่องกาศ อ.เมือง จ.แพร่
4. P.4B น้ำแม่แตง บ้านห้วยส้าน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
4. Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
5. P.4C น้ำแม่แตง บ้านทุ่งหลวง ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม (ปิด) 5. Y.2 แม่น้ำยม บ้านวังดิน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
6. P.5 น้ำแม่กวง สพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 6. Y.8 แม่น้ำยม บ้านปากกาง ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
7. P.5A น้ำแม่กวง บ้านท่าจักร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน (ปิด)
7. Y.11 แม่น้ำยม บ้านหนุน ต.ปากกาง อ.สอง จ.แพร่
8. P.13 น้ำแม่แตง บ้านแก่งกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(ปิด) 8. Y.12 แม่น้ำยม บ้านปากงาว ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
9. P.13A น้ำแม่แตง บ้านแม่ตะมาน ต.กื้ดช้้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
9. Y.12A แม่น้ำยม บ้านปากงาว ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
10. P.14 น้ำแม่แจ่ม แก่งออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 10. Y.13 น้ำงาว ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
11. P.14A น้ำแม่แจ่ม บ้านท่าข้าม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
11. Y.13A น้ำงาว บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
12. P.19 แม่น้ำปิง บ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
12. Y.13B น้ำงาว บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
13. P.19A แม่น้ำปิง บ้านท่าศาลา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ปิด) 13. Y.18 น้ำแม่คำมี บ้านใผ่โทน ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
14. P.19B แม่น้ำปิง บ้านท่าศาลา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ปิด) 14. Y.19 น้ำงิม บ้านแฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
15. P.19C แม่น้ำปิง บ้านท่าศาลา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
15. Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
16. P.20 แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 16. Y.21 ห้วยแม่สิน บ้านนาปากแรง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
17. P.21 น้ำแม่ริม บ้านริมใต้ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 17. Y.22 ห้วยแม่สาย บ้านใน ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
18. P.22 น้ำแม่สา บ้านแม่สาน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ปิด) 18. Y.23 น้ำแม่ต๋า บ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
19. P.23 น้ำแม่ขาน บ้านแม่ขาน ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
19. Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
20. P.24 น้ำแม่กลาง บ้านสบเตี๊ยะ ต.สบเตี๊ยะ อ,จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
20. Y.25 น้ำแม่สวด บ้านป่าหวายใหม่ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
21. P.24A น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 21. Y.26 น้ำแม่มอก บ้านแม่พัว ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.ลำปาง
22. P.24B น้ำคลองเหมืองใหม่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
22. Y.27 ห้วยแม่พวก บ้านปากพวก ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่
23. P.24C น้ำคลองเมืองหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
23. Y.30 ห้วยโป่ง บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
24. P.25 น้ำแม่กวง บ้านผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ปิด)
24. Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
25. P.27 ห้วยแม่ใน บ้านป่าม่วง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ปิด)
25. Y.34 น้ำแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
26. P.27A ห้วยแม่ใน บ้านแม่ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่(ปิด)
26. Y.36 น้ำควร บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
27. P.28 น้ำแม่งัด บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
27. Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
28. P.28A น้ำแม่งัด บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(ปิด)
28. Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม
ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
29. P.29 น้ำแม่ลี้ สะพานบ้านโฮ่ง่ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน (ปิด) 29. Y.43 แม่น้ำยม บ้านปากกลาง ต.ปากกลาง อ.ลอง จ.แพร่
30. P.30 น้ำแม่กวง บ้านเกี๋ยงคาใหม่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ปิด) 30. Y.44 น้ำแม่ต้า บ้านน้ำริน ต.ต้าผาหมอก อ.ลอง จ.แพร่
31. P.31 น้ำแม่ก้อ บ้านก้อทุ่ง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน (ปิด) 31. Y.45 น้ำแม่คำมี บ้านไผ่โทน ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
32. P.34 น้ำแม่กวง บ้านผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ปิด) 32. Y.46 น้ำแม่สวด บ้านปางยาว ต.ป่าตาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
33. P.36 น้ำแม่ลาย บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (ปิด) 33. Y.47 แม่น้ำยม บ้านบุญเรือง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
34. P.37 น้ำแม่แพม บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (ปิด) 34. Y.48 น้ำแม่งิม บ้านแฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
35. Y.65 น้ำปี้ บ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน
36. Y.66 แม่น้ำยม บ้านวังดิน อ.สอง จ.แพร่
37. Y.67 แม่น้ำยม บ้านหนุนใต้ อ.สอง จ.แพร่
35. P.38 น้ำแม่สาน บ้านจำขี้มด ต.ศรีบัวบาน อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ปิด)
ลุ่มน้ำน่านและสาขา
36. P.41 น้ำแม่วาง บ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
  37. P.41A น้ำแม่วาง บ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่(ปิด)
1. N.1 แม่น้ำน่าน สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
38. P.42 น้ำแม่ลี้ บ้านแม่บอน ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
2. N.1A แม่น้ำน่าน บ้านท่าช้าง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน(ปิด)
39. P.44 น้ำแม่ตีบ บ้านหนองหอย ต.มะเขือแจ้ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน (ปิด)

3. N.13 แม่น้ำน่าน บ้านส้าน ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน (ปิด)
40. P.45 น้ำแม่สะเมิง บ้านทรายมูล ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
4. N.13A แม่น้ำน่าน บ้านไผ่งาม ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน


41. P.48 น้ำแม่สะป๊วด บ้านมะสะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ปิด)
5. N.13B แม่น้ำน่าน บ้านงิ้วงาม ต.ขึง อ.เวียงสา จ.น่าน

42. P.53 น้ำแม่ขะนาด บ้านแม่ขนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ปิด)
6. N.17 แม่น้ำน่าน บ้านมอญ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน(ปิด)


43. P.53A น้ำแม่ขะนาด บ้านแม่ขนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน(ปิด)

7. N.35 แม่น้ำน่าน แก่งสะรัง ต.ทุ่งช้าง อ.เวียงสา จ.น่าน(ปิด)
44. P.54 น้ำแม่ลอบ สะพานบ้านต้นพุง ต.แม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ปิด)
8. N.42 น้ำว้า บ้านหาดข้าวสาร ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน (ปิด)
45. P.55 น้ำแม่ป๋าม บ้านแม่ป๋ามนอก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
9. N.44 น้ำฮาว บ้านยู้ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน(ปิด)
46. P.56 น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ปิด)
10. N.45 ห้วยปัว บ้านนาขาม ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน(ปิด)
47. P.56A น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
11. N.46 ห้วยขว้าง บ้านมอญ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน(ปิด)
48. P.57 น้ำแม่ขอด บ้านโหล่งขอด ต. โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่(ปิด)
12. N.47 น้ำคูณ บ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน(ปิด)
49. P.57A น้ำแม่ขอด บ้านโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ปิด)
13. N.48 ห้วยแฮด บ้านทุ่งน้อย ต.ฝายแก้ว อ.เมือง จ.น่าน(ปิด)
50. P.58 แม่น้ำปิง บ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ปิด)
14. N.49 น้ำยาว บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
51. P.58A แม่น้ำปิง บ้านทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่(ปิด)

15. N.50 น้ำปัว บ้านร้อง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน(ปิด)
52. P.59 น้ำแม่แตง บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ปิด)

16. N.51 ห้วยน้ำยาว บ้านวังหิน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน(ปิด)
53. P.60 น้ำแม่แตง บ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ปิด)

17. N.52 น้ำยาว บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
54. P.61 ห้วยแมป่าไผ่ บ้านนาคอเรือ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (ปิด)
18. N.63 น้ำแหง บ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
55. P.63 น้ำแม่ตื๋น บ้านแม่ตื่น ต.สันติสุข. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
19. N.64 แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

56. P.64 น้ำแม่ตื๋น บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
20. N.65 ห้วยน้ำยาว บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
57. P.65 น้ำแม่แตง บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
21. N.75 น้ำว้า สะพานท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
58. P.66 แม่น้ำปิง บ้านท่าใหม่อิ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (ปิด)
22. N.86 แม่น้ำน่าน บ้านหนองแดง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
59. P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
23. N.87 น้ำมวบ บ้านภูแยง อ.สันติสุข จ.น่าน

24. N.88 น้ำสา บ้านกลาง ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน
60. P.68 แม่น้ำปิง บ้านน้ำโท้ง ต.ขัวมุง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ลุ่มน้ำกกและสาขา
61. P.69 น้ำแม่กวง บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (ปิด)
62. P.70 น้ำแม่แตง บ้านห้วยเดื่อ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ปิด)่
1. G.2 น้ำแม่กก วัดพระสิงห์ ต.ม่อนปิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย(ปิด)
63. P.71 น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
2. G.2A น้ำแม่กก ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (ปิด)
64. P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม
3. G.3 น้ำแม่ทะลบ บ้านแม่ทะลบหลวง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่(ปิด)
65. P.72 แม่น้ำปิง บ้านริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ปิด)
4. G.4 น้ำแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
66. P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
5. G.5 น้ำแม่ตาช้าง บ้านหัวฝาย ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ปิด)
67. P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
6. G.6 น้ำฝาง บ้านแหงนง้ม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่(ปิด)
68. P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม
7. G.7 น้ำแม่ทะลบ บ้านแม่ทะลบหลวง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (ปิด)
69. P.76 น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
8. G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

9. G.8A น้ำแม่ลาว บ้านร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
70. P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
10. G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
71. P.79 น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยงอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
11. G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
72. P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
12. G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
73. P.81 น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
13. G.12 น้ำแม่ฝาง บ้านใหม่ริมฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

14. G.13 น้ำแม่ฝาง สะพานบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

15. G.14 น้ำแม่ฝาง บ้านคายใน ต.บ้านคาย อซแม่อาย จ.เชียงใหม่
74. P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่    
75. P.83 น้ำแม่แจ่ม บ้านแพม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ลุ่มน้ำโขง
76. P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
77. P.85 น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน่
1. Kh.26 แม่น้ำโขง บ้านเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ปิด)
78. P.85A น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี๊ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน(ปิด)
2. Kh.49 น้ำเงิน บ้านแม่ลาย ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ปิด)
79. P.86 น้ำแม่ออน บ้านโฮ้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
3. Kh.50 น้ำแม่สาย บ้านแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย(ปิด)
80. P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
4. Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
81. P.88 น้ำแม่โฮม บ้านต้นบง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
5. Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
82. P.89 น้ำแม่กวง บ้านหลิ่งห้า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
ลุ่มน้ำอิงและสาขา
83. P.90 แม่น้ำปิง บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่่
84. P.91 น้ำแมขอด บ้านสันปู่เลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
1. I.1 น้ำอิง สถานีประมง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา (ปิด)
85. P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่่
2. I.1A น้ำอิง บ้านวัดศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
86. P.92A น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่่
3. I.3 น้ำแม่ปืม บ้านไร่อ้อย ต.แม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ปิด)
87. P.93 น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4. I.4 น้ำแม่ต๋ำ บ้านหวาย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (ปิด)
88. P.94 น้ำแม่แจ่ม บ้านเจียง ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
5. I.5 น้ำอิง บ้านน้ำจุน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา (ปิด)
89. P.103 แม่น้ำปิง บ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
6. I.6 น้ำแวน บ้านน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
90. P.104 แม่น้ำปิง บ้านเกาะกลาง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ่
7. I.7 น้ำลาว บ้านสบกู่ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ปิด)
91. P.105 น้ำแม่ขนาด บ้านแม่ขนาด อ.แม่ทา จ.ลำพูน
8. I.8 น้ำจุน บ้านค้างหงษ์ ต.ธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา (ปิด)
ลุ่มน้ำวังและสาขา
9. I.9 ห้วยแม่ถะไหล บ้านธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา (ปิด)

10. I.10 น้ำหยวน บ้านปู ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ปิด)
1. W.1 แม่น้ำวัง สะพานรัชดาภิเษก ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง(ปิด)
11. I.11 น้ำจาง บ้านแฟน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย (ปิด)
2. W.1A แม่น้ำวัง สะพานพัฒนาภาคเหนือ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง(ปิด)
12. I.12 น้ำปัว บ้านหนองลาว ต.ภูซาง กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา (ปิด)

3. W.1B แม่น้ำวัง สะพานบ้านดง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง(ปิด)
13. I.13 น้ำงาว บ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย (ปิด)
4. W.1C แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
14. I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
5. W.3 แม่น้ำวัง บ้านอมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง(ปิด)
15. I.15 น้ำแม่ลาว บ้านดอนตัม ต.หย่วน กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ปิด)
6. W.3A แม่น้ำวัง บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เถิน จ.ลำปาง
16. I.16 น้ำแม่พุง บ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (ปิด)
7. W.5 แม่น้ำวัง บ้านเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง(ปิด)
17. I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
8. W.5A แม่น้ำวัง บ้านเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง    
  9. W.6 แม่น้ำวัง บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง (ปิด)
ลุ่มน้ำปายและสาขา
10. W.6A แม่น้ำวัง บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
  11. W.7 น้ำแม่เมาะ ลิกไนท์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (ปิด) 1. Sw.2 แม่น้ำยวม บ้านท่าข้าม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
  12. W.8 น้ำแม่จาง บ้านสบเมาะ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (ปิด)
2. Sw.5 แม่น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน(ปิด)
13. W.9 น้ำแม่เมาะ สะพานแม่เมาะ ต.สบป๊าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (ปิด)
3. Sw.5a แม่น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
14. W.10 แม่น้ำวัง บ้านดอนมูล ต.บ้านเลง อ.เมือง จ.ลำปาง(ปิด) 4. Sw.7 น้ำแม่ฮ่องสอน บ้านใหม่หัวสนามบิน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
15. W.10A แม่น้ำวัง บ้านดอนมูล ต.บ้านเลง อ.เมือง จ.ลำปาง
5. Sw.9 น้ำแม่สะเรียง บ้านแม่สะเรียงอ.แม่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
16. W.13 น้ำแมยาว บ้านโป่งขวาง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง (ปิด)
6. Sw.10 แม่น้ำปาย บ้านสบแพม ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
17. W.14 น้ำแม่ตุ๋ย บ้านทุ่งปงเรือน ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง(ปิด)
7. Sw.11 น้ำแม่สะงา บ้านแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)

18. W.14A น้ำแม่ตุ๋ย บ้านฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง (ปิด)
8. Sw.12 น้ำปาย บ้านเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
19. W.15 น้ำแม่จาง บ้านสบเป๊าะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง(ปิด)
9. Sw.13 น้ำของ บ้านห้วยส้านอ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
20. W.15A น้ำแม่จาง บ้านสบเป๊าะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (ปิด)
10. Sw.14 น้ำปางฮูง บ้านน้ำกัด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
21. W.16 แม่น้ำวัง บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง(ปิด)
22. W.16A แม่น้ำวัง บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
23. W.17 น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
24. W.18 น้ำแม่ต๋ำ บ้านสบเสริม ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง (ปิด)
25. W.20 น้ำแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
26. W.21 แม่น้ำวัง บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
27. W.22 น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
28. W.25 แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
29. W.26 ห้วยแม่ต๋า บ้านห้วยแม่ต๋า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง